Algemene voorwaarden

Begrippen

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DTP-Studio Joke Wensing zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij DTP-Studio Joke Wensing zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen en kosten

 • Alle prijzen op de website van DTP-Studio Joke Wensing zijn inclusief 21% BTW.
 • Zolang een overeenkomst niet tot stand is gekomen, kan DTP-Studio Joke Wensing de prijzen en verdere voorwaarden wijzigen.
 • Als u meerdere artikelen tegelijkertijd bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk. Verzendkosten zijn onderaan deze voorwaarden te vinden.
 • Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen

 • Alle producten die besteld en betaald zijn, worden binnen drie werkdagen verzonden.
 • Als een artikel een afwijkende levertijd heeft of (tijdelijk) niet geleverd kan worden, zal u dezelfde dag via e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld.
 • DTP-Studio Joke Wensing is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • DTP-Studio Joke Wensing is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door logistieke partners.
 • DTP-Studio Joke Wensing is zeer oplettend bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Ondanks dat kan het voorkomen dat een bestelling niet, onvolledig of beschadigd wordt geleverd. U dient dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Wij zullen dan samen naar een passende oplossing zoeken.
 • DTP-Studio Joke Wensing kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door logistieke partners. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.

Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDeal, Visa, MasterCard.
 • Bij betaling met Visa en MasterCard heeft DTP-Studio Joke Wensing het recht om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is om het aankoopbedrag af te schrijven en of uw adresgegevens juist zijn.
 • Bij alle betalingen wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Mollie hanteert strikte veiligheidseisen bij het uitvoeren van de betalingstransacties.

Reclamatie en Retourneren

 • DTP-Studio Joke Wensing raadt u aan om de geleverde artikelen direct na ontvangst te inspecteren. Mocht uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoen, stuur ons dan een e-mail. DTP-Studio Joke Wensing zal ten alle tijden proberen om problemen of klachten op de best mogelijke manier met u op te lossen.
 •  Indien er binnen 7 dagen na ontvangst geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaan wij er vanuit volledig aan onze verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens deze 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, zal DTP-Studio Joke Wensing de betaalde prijs, exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gestuurde artikelen aan u terugbetalen.
 • Wanneer de door DTP-Studio Joke Wensing afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gaan wij er vanuit dat u er tevreden mee bent.

Aansprakelijkheid

 • DTP-Studio Joke Wensing, haar personeel en de producten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect. DTP-Studio Joke Wensing is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • DTP-Studio Joke Wensing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van haar producten.
 • De aansprakelijkheid van DTP-Studio Joke Wensing is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DTP-Studio Joke Wensing, dan wel tussen DTP-Studio Joke Wensing en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DTP-Studio Joke Wensing, is DTP-Studio Joke Wensing niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DTP-Studio Joke Wensing.

Overmacht

 • De verplichtingen van DTP-Studio Joke Wensing worden opgeschort in een situatie van overmacht. Als de periode van overmacht langer is dan twee maanden, heeft zowel u als DTP-Studio Joke Wensing het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Voorbeelden van overmacht kunnen zijn: stakingen, storingen of import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij DTP-Studio Joke Wensing of bij de toeleveranciers van DTP-Studio Joke Wensing.

Privacy

 • DTP-Studio Joke Wensing respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen uw gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van de klantrelatie met u.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht


 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.